Новини

21.02.2019

Практична діяльність заснована на доказах

Що таке практична діяльність заснована на доказах? Класичне визначення практичної діяльності заснованої на доказах сформулював Девід Саккетт (David Lawrence Sackett) ще у 1996 році...

12.02.2019

Оновлення опису фізичної терапії

Світова Конфедерація Фізичної Терапії (СКФТ) відстоює те, щоб професія фізична терапія несла відповідальність за формулювання сфери практичної діяльності професії та визначення ролі фізичних терапевтів.

Детальніше »

09.11.2018

Конференція по фізичній терапії та ерготерапії

Конференція по фізичній терапії та ерготерапії рамках міжнародної конференції «Актуальні проблеми спортивної медицини» 29 листопада 2018 року

Детальніше »

08.09.2018

Всесвітній День Фізичної Терапії

Фізична активність є корисною для вашого тіла

Детальніше »

20.04.2018

Роз'яснення та офіційна позиція УАФТ

Роз’яснення та офіційна позиція УАФТ щодо доказовості у фізичний терапії та використання у нейрореабілітації таких авторських методик як нейророзвиваюча терапія Бобат (NDT/Bobath) та пропріорецептивна нейром’язова фасилітація (PNF)

Детальніше »

До питання тлумачення основних термінів галузі фізичної реабілітації: фізичний реабілітолог, чи фізичний терапевт?

20.05.2010 Андрій Герцик (3 комент.)

Підготовка фахівців з фізичної реабілітації розпочалася у вищих навчальних закладах України фізкультурного профілю на базі кафедр лікувальної фізкультури у 1994–1995 рр. Для цього було використано багаторічний досвід навчання інструкторів лікувальної фізкультури. Швидкому розвитку фізичної реабілітації як окремої освітньої, наукової та практичної галузі також сприяла співпраця з голландськими, шведськими та канадськими фізичними терапевтами у рамках різноманітних проектів та програм. Прикладом може слугувати кількарічна співпраця Львівського державного університету фізичної культури з канадською неурядовою організацією CIDA, завдяки якій до підготовки студентів залучалися висококваліфіковані канадські фахівці з фізичної терапії.

Для нової галузі та спеціальності було вибрано назву «фізична реабілітація», що відповідало тогочасному баченню професійної ролі та місця фахівців у сферах фізичного виховання і охорони здоров’я.

У 1997 році Державний комітет з фізичної культури і спорту затвердив і погодив з Міністерством праці України Кваліфікаційну характеристику нової професії, після чого спеціальність «фахівець з фізичної реабілітації» було затверджено Кабінетом Міністрів України і внесено до Класифікатора професій України.

Подальший розвиток галузі виявив необхідність пошуку її міжнародного відповідника для удосконалення освітніх програм, співпраці у науковій та практичній сферах. Особливо гостро зазначена проблема постала у світлі інтеграції України у світовий ринок праці та освітніх послуг. У 2005 році на Бергенській конференції наша держава приєдналась до Болонського процесу зі створення єдиного європейського освітнього простору. Продовжується узгодження Класифікатора професій України з Міжнародним класифікатором професій, впорядковуються назви й перелік освітніх спеціальностей.

Наші попередні дослідження з термінологічних питань допомогли розкрити вітчизняне тлумачення термінів «фізична реабілітація» і «фахівець з фізичної реабілітації», а також виявили подібність між національним трактуванням терміну «фізична реабілітація» та інтернаціональним трактуванням терміну «фізична терапія» (physical therapy). Було встановлено, що словосполучення «фізична реабілітація» не використовується у економічно розвинутих країнах як назва галузі чи спеціальності. Визначення фізичної реабілітації нам віднайти не вдалося. Таким чином, пошук сучасного міжнародного відповідника спеціальності «фахівець з фізичної реабілітації» залишається актуальним питанням. Для його вирішення ми продовжити поглиблено вивчати зміст терміну «фізична терапія» («фізіотерапія»). Нагадаємо, що терміни «фізична терапія» і «фізіотерапія» у англомовних літературних джерелах є синонімами, а в україномовній науково-методичній літературі термін «фізична терапія» не поширений. (див. Бюлетень № 1, 2)

Національне тлумачення терміну «фізіотерапія» відрізняється від міжнародного. В Україні фізіотерапію прийнято трактувати як «галузь медицини, що вивчає дію на організм природних і переформованих фізичних чинників, їх застосування при лікуванні хворих; лікування фізичними чинниками» [1]. Спеціальність «лікар-фізіотерапевт» внесено до Національного класифікатора України «Класифікатор професій - 2007» у підклас 2229 «Інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства)» класу 222 «Професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер)» підрозділу 22 «Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук» (код КП 2229.2) [2].

У Міжнародному класифікаторі професій ISCO-08 спеціальність «фізіотерапевт» внесено за кодом 2264 у частину 226 «Інші спеціалісти охорони здоров’я». У цю частину увійшли професії охорони здоров’я, за винятком лікарів (традиційної, нетрадиційної та народної медицини), ветеринарів, медсестер, акушерок, молодшого медичного персоналу [3]. Таким чином, спеціальність «фізіотерапевт» (фізичний терапевт) у Міжнародному класифікаторі професій ISCO-08 не належить до лікарських.

Останній факт потребує додаткового пояснення. У сучасному міжнародному трактуванні поняття «лікар» і «терапевт» різняться. Терапевт – не лікар, а лише «особа, спеціально підготовлена лікувати захворювання або порушення». Найчастіше термін «терапевт» використовують щодо фахівців, які працюють у одній або декількох сферах охорони здоров’я, надають оздоровчі послуги, але не є дипломованими лікарями за освітою. Як правило, терапевти не уповноважені застосовувати медикаментозні засоби у своїй професійній діяльності [4]. У англомовних джерелах ми не зустрічали випадків використання терміну «терапевт» як замінника терміну «лікар», за винятком назви спеціальності «дільничний лікар-терапевт» (district medical doctor-therapist) [5]. Щодо поняття «фізичний терапевт» (фізіотерапевт), то, за визначенням Ілюстрованого медичного словника Дорланда, це «особа, що володіє методами фізичної терапії та уповноважена проводити лікування під контролем лікаря, що його призначив» [4] (переклад автора). Ми користувалися оригінальними англомовними виданнями словника Дорланда, оскільки в українських редакціях допущено помилки у деяких визначеннях. Зокрема, у визначенні терміну «терапевт» слово person (особа) трансформувалось у лікар, а у визначенні терміну «фізична терапія» словосполучення physical therapeutic measures (фізичні терапевтичні засоби) перекладено як лікарські засоби.

Аналіз показав, що для назви медичної галузі у англомовних джерелах замість поширеного в Україні терміну «фізіотерапія» використовують інші терміни, зокрема «фізіатрія». За визначенням сучасних медичних словників, фізіатрія – це розділ медицини, що займається профілактикою, діагностикою і лікуванням хвороби чи травми та реабілітацією наявних порушень чи неповносправності з використанням фізичних (світло, тепло, холод, вода, струм, терапевтичні вправи, механічні прилади) та інколи фармацевтичних засобів. Іншими назвами є фізіатрікс, фізична медицина, фізична медицина і реабілітація, фізична і реабілітаційна медицина [6, 7].

Похідним терміном є «фізіатр» – лікар, що спеціалізується у фізичній медицині та реабілітації [7]. На відміну від фізичних терапевтів, фізіатри уповноважені координувати роботу лікарів та всіх інших фахівців (включно з фізичними терапевтами), залучених до лікувального-реабілітаційного процесу, організовувати та очолювати роботу реабілітаційної команди, використовувати лікарські методи діагностики (в тому числі інвазивні), призначати і застосовувати медикаментозні засоби [8, 9].

Фізіатрія (фізична медицина, фізична медицина і реабілітація, фізична і реабілітаційна медицина) як окрема медична спеціальність існує у США, Канаді та всіх країнах Європейської співдружності, окрім Данії та Мальти. Професійна назва  і тривалість підготовки фахівців у окремих країнах можуть відрізнятись. Поширеними є назви фізіатр, лікар з фізичної і реабілітаційної медицини, лікар з фізичної медицини і реабілітації, лікар з реабілітаційної медицини. У США станом на 2002 рік працювало понад 7000 фізіатрів. Тривалість навчання у цій країні є найдовшою і становить 8 років. Варто зазначити, що словосполучення «лікар-фізіотерапевт» як назву лікарської спеціальності у США перестали використовувати ще у 70-х роках минулого століття.

Щодо фізичної терапії (фізіотерапії), то у сучасному міжнародному тлумаченні це не галузь медицини, а «професія галузі охорони здоров’я, пов’язана зі зміцненням здоров’я, запобіганням фізичної неповносправності, оцінкою стану і реабілітацією пацієнтів з больовим синдромом, хворобою чи травмою, та лікуванням із застосуванням фізичних терапевтичних засобів і без застосування медикаментозних, хірургічних або радіологічних засобів», або «використання фізичних засобів і методів, таких як масаж і маніпуляції, терапевтичні вправи, гідротерапія і різні форми енергії, у реабілітації та відновленні нормальної тілесної функції після захворювання або травми» [9]. У європейських країнах, США, Канаді спеціальність «фізіотерапевт» (фізичний терапевт) не є лікарською.

Українське визначенням фізичної реабілітації є майже тотожним з міжнародним визначення фізичної терапії. В національному тлумаченні фізична реабілітація – це «застосування з лікувальною і профілактичною метою фізичних вправ і природних факторів у комплексному процесі відновлення здоров’я, фізичного стану та працездатності хворих і інвалідів» [11]. Беручи до уваги змістову близькість понять, ми провели пошук відповідника спеціальності «фахівець з фізичної реабілітації» у Міжнародному класифікаторі професій ISCO-08.

Спеціальність «фахівець з фізичної реабілітації» внесено до Національного класифікатора України «Класифікатор професій - 2007» у підклас 3226 «Фізіотерапевти та масажисти» класу 322 «Допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації та ветеринарії (крім медичних сестер)» підрозділу 32 «Фахівці в галузі біології, агрономії та медицини» [12].

Встановлено, що у попередній редакції Міжнародного класифікатора професій ISCO-88 у частину 322 «Допоміжний персонал у галузі сучасної охорони здоров’я (крім медичних сестер)» підрозділу 32 «Допоміжні персонал у галузях наук про життя та охорони здоров’я» також за кодом 3226 було внесено спеціальність «фізіотерапевт».

У діючому Міжнародному класифікаторі професій ISCO-08  спеціальність «фізіотерапевт», як вже зазначалося вище, внесена за кодом 2264 у підрозділ 22 «Професіонали в галузі охорони здоров’я», а у підрозділі 32 «Допоміжний персонал у галузі охорони здоров’я» за кодом 3255 знаходяться «техніки (спеціалісти) та асистенти з фізіотерапії». Аналіз описів професійної діяльності згаданих спеціальностей у Класифікаторі ISCO-08 виявив принципові відмінності. До компетенції спеціальності «фізіотерапевт» (код 2264) належить обстеження рухових функцій осіб із травмами та захворюваннями, а також складання і виконання реабілітаційних програм. «Техніки (спеціалісти) та асистенти з фізіотерапії» (код 3255) є лише виконавцями реабілітаційних програм. Важливим є факт, що для отримання спеціальності «технік (спеціаліст) та асистент з фізіотерапії», на відміну від «фізіотерапевта» (фізичного терапевта), університетська освіта не є потрібною, а тривалість професійної підготовки не перевищує двох років.

Нагадаємо, що в Україні фізичний реабілітолог займається розробкою методик застосування фізичних вправ, а також плануванням і виконанням програм функціонального відновлення [11]. Підготовка фахівців триває протягом 4-5 років на освітньо-кваліфікаційних рівнях бакалавр, спеціаліст та магістр, відкрито наукову спеціальність 24.00.03 «Фізична реабілітація» (постанова президії ВАК України від 11.05.2005 р.).

Особливості спеціальностей технік (спеціаліст) та асистент з фізичної терапії, фахівець з фізичної реабілітації, фізичний терапевт, фізіатр 

 

Технік (спеціаліст) та асистент з фізичної терапії

 

Фахівець з фізичної реабілітації

(Україна)

 

Фізичний терапевт

 

 

Фізіатр

 

 

Спрямування професійної діяльності

 

функціональне відновлення

 

функціональне відновлення

 

функціональне відновлення

 

функціональне відновлення

 

Статус професії

(згідно Класифі-катора професій – 2007 та ISCO-08)

 

 

не лікар

 

 

не лікар

 

 

не лікар

 

 

лікар

 

Мінімальний освітньо-кваліфі-каційний рівень

 

-

 

бакалавр

 

бакалавр

 

магістр

 

Терміни підготовки

 

2 роки

 

4-5 років

 

3-5 років

4-8 років

(лікарська

базова освіта і

 спеціалізація)

 

Професійна роль

 

асистент члена реабілітаційної команди

член реабіліта-ційної команди

член реабіліта-ційної команди

керівник або член реабілітаційної команди

 

Зміст

практичної діяльності

виконання реабілітаційних програм

функціональне обстеження, складання та виконання реабілітаційних програм

функціональне обстеження, складання та виконання реабілітаційних програм

функціональне обстеження, складання та   виконання реабілітаційних програм

 

Засоби втручання

вправи, масаж, фізичні чинни-ки

функціональні тести, вправи, масаж, фізичні чинники

функціональні тести, вправи, масаж, фізичні чинники

інвазійні методики, функціональні тести, вправи, масаж, фізичні чинники, медикаменти

Міжнародне професійне об’єднання та рік його заснування

 

 

-

 

World Confede-ration for Physical Therapy (1951)

International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (1999)


Таким чином, розміщення назви спеціальності «фахівець з фізичної реабілітації» у Національному класифікаторі України «Класифікатор професій - 2007» у підкласі 3226 «Фізіотерапевти та масажисти» класу 322 «Допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації та ветеринарії (крім медичних сестер)» підрозділу 32 «Фахівці в галузі біології, агрономії та медицини» фактично копіює вже недіючу редакцію Міжнародного класифікатора професій ISCO-88. Наявність слова «фахівець» у назві не можна вважати навіть формальною підставою для занесення спеціальності у розділ 3 «фахівці» Національного класифікатора, адже у розділі 2 «професіонали» ми нарахували 41 спеціальність з назвою «фахівець».

Міжнародним відповідником спеціальності «фахівець з фізичної реабілітації» слід вважати спеціальність «фізіотерапевт» (фізичний терапевт), що є нелікарською професією і внесена за кодом 2264 у частину 226 «Інші професіонали в галузі охорони здоров’я» Міжнародного класифікатора професій ISCO-08.

У контексті інтеграційних процесів видається коректним та доцільним замість прийнятої лише в Україні назви спеціальності «фахівець з фізичної реабілітації» (фізичний реабілітолог) застосовувати загальноприйнятий міжнародний термін «фізичний терапевт». У відповідності до Міжнародного класифікатора професій ISCO-08 така заміна повинна знайти відображення у Класифікаторі професій України  та інших нормативних документах. Зокрема це стосується введення відповідних посад до штатних розписів медичних закладів. Адже не зважаючи на те, що підготовку інструкторів ЛФК було припинено ще близько 15 років назад, відповідні посади у штаті медичних закладів залишилися. Водночас у наказі МОЗ України від 27.10.2008р. №614 «Про подальший розвиток та удосконалення лікарсько-фізкультурної служби в Україні» у пункті 2.8.1. «Примірної посадової інструкції медичної сестри (інструктора) з лікувальної фізкультури» зазначено, що «на посаду інструктора з лікувальної фізкультури … можуть призначатись фахівці, які мають вищу фізкультурну освіту за спеціалізацією «фізична реабілітація». Ці фахівці вважаються такими, що мають спеціальну підготовку з лікувальної фізкультури» [13]. Зауважимо, що у діючому Міжнародному класифікаторі професій ISCO-08 спеціальності «медична сестра (інструктор) з лікувальної фізкультури» не існує.

Впровадження запропонованих змін потребуватиме скоординованої роботи працівників різних відомств та галузей і є складним процесом. Необхідно буде подолати ряд усталених стереотипів та міжвідомчі бар’єри. Такий шлях вже пройшли багато пострадянських та постсоціалістичних країн. Водночас ми переконані, що реалізація наших пропозицій сприятиме розвитку міжнародного співробітництва у галузі. Це позитивно вплине на якість реабілітаційних послуг, дозволить наблизити їх рівень до сучасних вимог, а також прискорить вихід України на європейський і світовий ринок праці та освітніх послуг.

Основні використані джерела.
 1. Українсько-латинсько-англійський медичний тлумачний словник / За ред. М. Павловського, Л. Петрух, І. Головко: В 2 т. – Л.: Словник, 1995.
 2. http://www.jobs.ua/ukr/classifier/dopolnenie-B/let-105/page_3/
 3. http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/resol08.pdf
 4. http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/therapist
 5. http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/index.htm
 6. http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/physiatry
 7. http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/physiatrist
 8. http://www.docstoc.com/docs/2314658/What-is-a-Physiatrist
 9. http://www.esprm.net/pagina.asp?id=386
 10. http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/therapy
 11. Мухін В.М. Фізична реабілітація: Підруч. для студ. вищих навч. закл. фіз. виховання і спорту. – К.: Олімпійська література, 2005. – 472 с.
 12. http://www.jobs.ua/ukr/classifier/profession/code-3226/
 13. http://www.moz.gov.ua/ua/main/docs/?docID=11363

Назад

Коментарі

Степан Кобелєв | 13.09.2010
(Продовження) Факти, які наводить п.Вікторія, стосуються не усього "за кордоном", а окремих країн, і відображають тенденцію до зростання вимог до підготовки у галуз (і термінів відповідно). Думаю, що фахівцям було б цікаво і корисно дізнатись про це якнайбільше. Наперед вдячний шановній п.Вікторії за відповідь.
Степан Кобелєв | 13.09.2010
Щодо "застарілої інформації". У таблиці вказано лише мінімальний освітньо-кваліфікаційний рівень фахівців галузі і терміни підготовки стосуються саме його. Це той рівень освіти, з яким законодавство (з деякими винятками) дозволяє розпочинати самостійну практичну діяльність. Це також позиція СКФТ. Якщо було б інакше, то навіщо взагалі готувати бакалаврів ФТ і чим вони мали б займатися? Водночас, для наукової та викладацької діяльності у ФТ вже дано є обов'язковим рівень магістра (продовження далі).
Вікторія Легка | 15.08.2010
У таблиці Особливості Спеціальностей вказано, що навчання на міжнародного фізіотерапевта триває 3-5 років. На скільки мені відомо, ця інформація - застаріла. На сьогоднішній день, для того, щоб стати фізіотерапевтом за кордоном потрібно провчитися 3-4 роки на бакалавра (переважно на факультеті кінезіології) а потім поступити в магастратуру( 2 роки) на фізіотерапевта. В сумі навчання триває 5-6 років, а не 4-5. Крім того, для того, щоб стати фізіотерапевтом, не достатньо мати диплом бакалавра.